Skip to content

Nuxt 集成

安装

bash
npm i -D @vue-macros/nuxt
bash
yarn add -D @vue-macros/nuxt
bash
pnpm add -D @vue-macros/nuxt

配置

ts
// nuxt.config.ts
export default {
  modules: [
    '@vue-macros/nuxt',
    // ...
  ],
  macros: {
    // 如果需要,在这里配置插件
  },
}

🎉 恭喜你! 现在已经成功完成了对 Nuxt 的集成过程。

如果你还想要了解有关宏的更多信息, 请访问 全部宏 😆。

贡献者

The avatar of contributor named as renovate[bot] renovate[bot]

页面历史